ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Mgr. Vítězslav Kavka, advokát, ev. č. ČAK 19374, IČO 00786268, a JUDr. Brigita Bilíková, advokátka, ev. č. ČAK 18763, IČO 08074674, oba se sídlem Dvořákova 1515/2, 702 00 Ostrava, (oba společně dále také jako „Správce“), zpracovávají Vaše osobní údaje a nakládají s nimi v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), právními předpisy platnými a účinnými na území České republiky upravujícími ochranu osobních údajů a nakládání s nimi, a také v souladu se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii.

Pro účely ochrany osobních údajů se

 1. Osobními údaji rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě, přičemž identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, např. jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
  1. Obecnými osobními údaji rozumí zejména jméno, adresa, trvalé bydliště, doručovací adresa, pohlaví, věk, datum narození, místo narození, rodné číslo, osobní stav, fotografický záznam, emailová adresa, telefonní číslo, IP adresa, identifikační údaje vydané státem, jako jsou např. IČO, DIČ, číslo občanského průkazu, řidičského průkazu, cestovního dokladu aj.
  2. Zvláštní kategorie osobních údajů jsou takové osobní údaje, které vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filozofickém přesvědčení, členství v odborech, zdravotním stavu či o sexuálním životě nebo sexuální orientaci fyzické osoby. Za zvláštní kategorii údajů jsou považovány i genetické a biometrické údaje, které jsou zpracovávány za účelem jedinečné identifikace fyzické osoby. Správce takové osobní údaje subjektů údajů nezpracovává.
 2. Subjektem údajů rozumí každá žijící fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují a jejíž osobní údaje Správce zpracovává, tj. každý, kdo Správci odeslal svoje osobní údaje prostřednictvím formuláře umístěného na těchto webových stránkách či jiným způsobem (emailem, poštou aj.). Subjektem údajů se rozumí zejména klienti Správce, návštěvníci internetových stránek, jakož i jiné fyzické osoby, které Správci jakýmkoli způsobem sdělily své osobní údaje (dále jen „potenciální klient/i“).
 3. Správcem rozumí Mgr. Vítězslav Kavka, advokát, ev. č. ČAK 19374, IČO 00786268, a JUDr. Brigita Bilíková, advokátka, ev. č. ČAK 18763, IČO 08074674, oba se sídlem Dvořákova 1515/2, 702 00 Ostrava, kteří samostatně nebo společně určují účel a prostředky zpracování osobních údajů.
 4. Zpracovatelem rozumí každá fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci nebo jiný subjekt, který na základě písemné smlouvy uzavřené se Správcem zpracovává osobní údaje pro Správce, a to v dohodnutém rozsahu, v souladu s účelem poskytnutí osobních údajů a po stanovenou dobu, přičemž tento zpracovatel poskytuje dostatečné záruky zavedení vhodných technických a organizačních opatření tak, aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů. Zpracovatelem jsou zejména osoby poskytující Správci IT služby a účetní služby.
 5. Příjemcem rozumí orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány apod.), kterým je nutné za účelem poskytnutí právní služby ze strany Správce předat osobní údaje subjektu údajů v nezbytném rozsahu.
 6. Osobou pověřenou dohledem nad ochranou osobních údajů se rozumí osoba, jejíž úkolem je dohled nad ochranou osobních údajů zpracovávaných Správcem a na níž se subjekty údajů mohou obracet v souvislosti s jejich osobními údaji. Touto osobou je:
  Jméno a příjmení, funkce: Mgr. Vítězslav Kavka, advokát
  Email: info@uua.cz
 7. Dozorovým úřadem rozumí nezávislý orgán veřejné moci, který je pověřen monitorováním uplatňování GDPR s cílem chránit základní práva a svobody fyzických osob v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů a usnadnit volný pohyb osobních údajů uvnitř Evropské unie. Dozorovým úřadem, který vykonává svou pravomoc a působnost v oblasti ochrany osobních údajů na území České republiky, je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Účel zpracování

Osobní údaje subjektů údajů Správce jakožto advokát zpracovává za účelem poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené se subjektem údajů jakožto klientem advokáta.

Dále Správce Osobní údaje subjektů údajů zpracovává za účelem zjištění chování osob navštěvujících webové stránky Správce při procházení těchto webových stránek na počítači nebo mobilním zařízení, ke sledování počtu návštěvníků těchto webových stránek a k měření jejich funkčnosti, a to za pomoci tzv. cookies souborů a nástroje Google Analytics.

(Cookies soubory se rozumí informace uchovávané v jednoduchých textových souborech, umístěných na počítač z webové sítě. Tyto cookies mohou být čteny webovými stránkami během pozdějších návštěv webových stránek Správce. Informace uložená v cookie souboru může mít vztah k chování osoby při procházení webové stránky nebo obsahovat jedinečné identifikační číslo, takže si jej webová stránka bude moci pamatovat při její příští návštěvě. Při každé návštěvě webových stránek Správce si analytický software ukládá anonymní cookies. Ty pomáhají zjišťovat, kolik návštěvníků chodí na webové stránky Správce opakovaně, jak se návštěvníci na stránkách chovají, čemu dávají přednost a co je zajímá. Pro tyto účely Správce využívá také nástroj společnosti Google, a to tzv. Google Analytics, který umožňuje vlastníkům webových stránek získávat statistická data o uživatelích svých webových stránek. Díky této službě je možné sledovat aktuální i historickou návštěvnost, chování návštěvníků a jejich vlastnosti, prodeje a další. Podrobnosti o tomto nástroji naleznete zde: https://www.google.com/intl/cs_ALL/analytics/index.html. Pro informace o dalším zpracování v rámci tohoto nástroje se ovšem musíte obrátit na společnost Google.)

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů klientů a potenciálních klientů je jednak provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy, jednak splnění smlouvy (o poskytování právních služeb, kupní aj.), jejíž smluvní stranou je klient, a jednak pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje (např. vedení účetnictví, archivace účetních a jiných dokladů apod.). Osobní údaje klientů Správce zpracovává po dobu trvání výše uvedeného právního důvodu a účelu zpracování. Pomine-li poslední právní důvod pro zpracování osobních údajů a neudělil-li klient či potenciální klient Správci svůj výslovný souhlas se zpracováním jeho osobních údajů, Správce ukončí zpracování jeho osobních údajů.

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů (identifikačních čísel, IP adresy apod.) návštěvníků webových stránek Správce za pomoci cookies souborů je oprávněný zájem Správce, kdy tento díky cookies poskytuje Subjektům údajů relevantní obsah webových stránek. Osobní údaje návštěvníků webových stránek Správce Správce zpracovává po dobu tří let. Pomine-li výše uvedený právní důvod pro zpracování osobních údajů a neudělil-li návštěvník webových stránek svůj výslovný souhlas se zpracováním jejích osobních údajů, Správce ukončí zpracování osobních údajů osoby.

Práva subjektu údajů

Subjekt údajů má v souvislosti se zpracováním osobních údajů Správcem zejména tato práva garantovaná GDPR: